Konsernin tase, IFRS

milj. euroa | 31.12.20142013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet502,8683,8
Liikearvo73,369,9
Muut aineettomat hyödykkeet19,824,7
Osuudet osakkuusyrityksissä0,10,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat0,30,3
Muut saamiset10,011,3
Laskennalliset verosaamiset9,18,8
615,4798,8
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus288,3322,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset444,6503,5
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
8,913,8
Rahavarat439,9424,6
1 181,61 264,1
Varat yhteensä1 797,02 062,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma25,425,4
Ylikurssirahasto181,4181,4
Omat osakkeet-8,6-
Muuntoerot-202,0-128,5
Arvonmuutosrahasto-2,6-0,7
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto100,397,1
Kertyneet voittovarat1 114,51 217,9
1 208,51 392,5
Määräysvallattomien omistajien osuus-0,2
Oma pääoma yhteensä1 208,51 392,8
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat26,736,1
Varaukset0,10,1
Korolliset rahoitusvelat274,7185,8
Muut velat5,13,5
306,5225,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat259,9255,2
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat18,74,0
Varaukset2,83,1
Korolliset rahoitusvelat0,6182,4
282,0444,7
Velat yhteensä588,5670,1
Oma pääoma ja velat yhteensä1 797,02 062,9